KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น บุณยกฤต รัตนพันธุ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030199
ศึกษาการเตรียมเนื้อลูกตาลสุกและสภาวะการเก็บรักษาเนื้อลูกตาลสุกอบแห้ง/บุณยกฤต รัตนพันธุ์ และ กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
บุณยกฤต รัตนพันธุ์
2544
FOOD 6721
การทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารของร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บุณยกฤต รัตนพันธุ์,อเนก หาลี,วชิระ สิงห์คง,สุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553

FOOD 7402
ชาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
แดนชัย เครื่องเงิน,บุณยกฤต รัตนพันธุ์,เอนก หาลี,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

FOOD 7421
การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะให้แก่ครูและผู้ผลิตอาหารของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บุณยกฤต รัตนพันธุ์
FOOD 8298
การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน 15 ชนิด
เอนก หาลี,บุณยกฤต รัตนพันธุ์,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
เมษายน - มิถุนายน 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>