KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น บุศราภา ลีละวัฒน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980060
การผลิตสารสกัดจากปลาอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพโปรติเอสตรึงรูป ตอนที่ 1: การศึกษาลักษณะเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพปาเปนและนิวเรสตรึงรูปสำหรับผลิตสารสกัดจากปลาจากน้ำนึ่งปลา/บุศราภา ลีละวัฒน์ และปราณี อ่านเปรื่อง
บุศราภา ลีละวัฒน์
2536
T990254
การผลิตสารสกัดจากปลาอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพโปรติเอสตรึงรูป ตอนที่ 2: สมบัติทางเคมีของสารสกัดจากปลาแบบแห้งและแบบเข้มข้นและการใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร
บุศราภา ลีละวัฒน์
2536
FOOD 7293
การพัฒนาชาข้าวก่าเพาะงอกพร้อมชง
สิริการ หนูสิงห์,ปาจารีย์ มั นดี,บุศราภา ลีละวัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7723
การพัฒนาชาข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชง
สิริการ หนูสิงห์,ปาจารีย์ มั นดี,บุศราภา ลีละวัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรกฎาคม-กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 8389
พฤติกรรมการไหลของน้ำสลัดไขมันต่ำจากการใช้แป้งข้าวเจ้าร่วมกับแซนแทนกัมเป็นสารใก้ความข้นหนืด
บุศราภา ลีละวัฒน์,สุภาพร สัมพันธ์ปรีดา,แสงเพชร ไพโรจน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>