KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น บุษบา ยงสมิทธ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000011
รายงานการวิจัย การผลิตเครื่องดื่มนมเปรี้ยวคุณภาพสูงจากถั่วเหลืองในระดับห้องปฏิบัติการ และกึ่งโรงงานอุตสาหกรรม/บุษบา ยงสมิทธ์ ... [และคนอื่นๆ]
บุษบา ยงสมิทธ์
[2540?]
   หน้า : [ 1 ]   Next >>