KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น บุษรา สร้อยระย้า
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6590
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยกล้วยในเชิงอุตสาหกรรม
บุษรา สร้อยระย้า,วารสารเกษตรพระัจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>