KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ปทุมวดี พำขุนทด
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6382
น้ำมะเม่าสำเร็จรูปชนิดผง/ปทุมวดี พำขุนทด, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ และ ประภาภรณ์ วรรธนะวาสิน
ปทุมวดี พำขุนทด
2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>