KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ปนิดา บรรจงสินศิริ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7017
การศึกษาอายุการเก็บรักษาขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพรูปแท่ง
กฤตลักษณ์ ปะสะกวี,วรรณี สุทธิวัฒนเวช,พรภัทรา ศรีนรคุตร,สุภาภรณ์ พิศพันธ์,เรวดี มีสัตย์,เกศรา แซ่โค้ว,วรัญญา วรรณคุณ,ปนิดา บรรจงสินศิริ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
FOOD 7255
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulepa lintillifera) สาหรา่ยทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Graciria changii)
วสันต์ สุมินทิลี่,จันทนา ไพรบูรณ์,วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์,ปนิดา บรรจงสินศิริ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>