KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ปนิดา ประวิตรวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000312
อะมัยเลสตรึงรูปสำหรับการผลิตน้ำเชื่อมแป้งข้าวเจ้า
ปนิดา ประวิตรวงศ์
2543
   หน้า : [ 1 ]   Next >>