KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ปรย เสาวลักษณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6331
ผลของกรรมวิธีก่อนการทอดต่อคุณภาพของเห็ดนางฟ้าทอดสุญญากาศ/ปรย เสาวลักษณ์ และ ธงชัย สุวรรณสิชณน์
ปรย เสาวลักษณ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6875
การศึกษากระบวนการและสภาวะที่เหมาะสมในการทอดเมล็ดขนุนภายใต้สภาวะสูญญากาศ
ปรย เสาวลักษณ์,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>