KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6452
พฤติกรรมการไหลของน้ำสับปะรดผสมใยอาหารผงจากกากมะนาว/ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา, นภาพร เชี่ยวชาญ และ ภาวดี เมธะคานนท์
ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา
2551
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>