KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ประกาย ตปนียากร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010388
ประสิทธิผลของกระบวนการ AIC ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จังหวัดมหาสารคาม/ประกาย ตปนียากร, โกวิทย์ พิริยสุพงศ์
ประกาย ตปนียากร
2544
T030037
การศึกษาการรับรู้ การอ่าน และการใช้ประโยชน์ข้อมูล บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม/ประกาย ตปนียากร ... [และคนอื่นๆ]
ประกาย ตปนียากร
2545
FOOD 7544
ประสิทธิผลของกระบวนการ AIC ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จังหวัดมหาสารคาม
ประกาย ตปนียากร,โกวิทย์ พิริยสุพงศ์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>