KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 16 เรื่อง จากคำค้น ประจงเวท สาตมาลี
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6537
Focus...ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มเครื่องดื่ม/ประจงเวท สาตมาลี
ประจงเวท สาตมาลี
2552
Full Textx
FOOD 7057
สเตอรอลจากพืช
วนิดา เทวารุทธิ์,ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
FOOD 7103
ไขมันสั่งตัด ทางเลือกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
ประจงเวท สาตมาลี,ศันสนีย์ อุดมระติ,วนิดา เทวารุทธิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
PUB 0572
ไขมันสั่งตัด ทางเลือกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Text
FOOD 7750
การผลิตสตาร์ชทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์จากแป้งข้าวด้วยวิธีการย่อยแป้งด้วยการหมักทางธรรมชาติร่วมกับการให้ความร้อนและความชื้น
ศันสนีย์ อุดมระติ,ประจงเวท สาตมาลี ,วิภา สุโรจนเมธากุล,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2558
FOOD 8046
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีกายภาพ ปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้าน ออกซิเดชันของแป้งมันเทศสีม่วงที่ผ่านการ pre-treatment ที่แตกต่างกัน
นราพร พรหมไกรวร,ประจงเวท สาตมาลี,วิภา สุโรจนะเมธากุล,นรินทร์ พูลเพิ่ม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
FOOD 8047
ผลของการหมักด้วยเชื้อแลคโตบาซิลลัส แพลนทารั่ม ต่อสมบัติบางประการของข้าวอ่อนพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
วิภา สุโรจนะเมธากุล,วันชัย พันธ์ทวี,นราพร พรหมไกรวร,ประจงเวท สาตมาลี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8279
สมุนไพร กับเบาหวาน: ใช้ให้เหมาะ ใช้ให้เป็น
ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
PUB 0673
สเตอรอลจากพืช
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา เทวารุทธิ์,ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
FOOD 8394
การเลือกใช้ไฮโดรคอลลอยด์ในอุตสาหกรรมอาหาร
ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Text
PUB 0816
การเลือกใช้ไฮโดรคอลลอยด์ในอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Text
PUB 0834
สมุนไพรกับเบาหวาน : ใช้ให้เหมาะ ใช้ให้เป็น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
FOOD 8481
ผลิตภัณฑ์เบเกอรีปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าว ในระดับครัวเรือน
ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
FOOD 8571
Development to Future Food
ณัฐวุฒิ นันทปรีชา,หทัยชนก กันตรง,ประมวล ทรายทอง,ประจงเวท สาตมาลี,วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2561
Full Text
PUB 0889 (PDF)
Food Journal 50 (3) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,ประจงเวท สาตมาลี,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,กนกวรรณ ยอดอินทร์,ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
Full Text
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>