KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 23 เรื่อง จากคำค้น ประชา บุญญสิริกูล
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T940006
ผลของความชื้นและขนาดอนุภาคของข้าวโพดบดที่มีต่อคุณลักษณะบางประการ ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์แบบสกรูคู่/ประชา บุญญสิริกูล...[และคณะ]
ประชา บุญญสิริกูล
IFRPD T940200
บทบาทของเอ็กซทรูดเดอร์ที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
ประชา บุญญสิริกูล
2537
IFRPD T960059
การผลิตอาหารขบเคี้ยวจากถั่วเขียวโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์สกรูคู่
ประชา บุญญสิริกูล
2539
IFRPD T960269
ศึกษาการทำอาหารขบเคี้ยวจากถั่วนิ้วนางแดงโดยใช้เครื่องคุกเกอร์เอ็กซ์ทรูดเดอร์สกรูคู่
สมชาย ประภาวัต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539
IFRPD T970085
รายงานผลงานวิจัย เรื่อง การผลิตอาหารเช้าจากธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีข้าวโพดเป็นองค์ประกอบหลัก โดยใช้เครื่องเอ็กซทรูเดอรสกรูคู่/ประชา บุญญสิริกูล, จุฬาลักษณ์ จารุนุช
ประชา บุญญสิริกูล
2540
IFRPD T970104
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาอาหารว่างจากธัญพืชทั้งเมล็ดสูตรพลังงานต่ำโดยเครื่องเอ็กซทรูดเดอร์สกรูคู่/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, เพลินใจ ตังคณะกุล และประชา บุญญสิริกูล
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2538
IFRPD T970110
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีการหุงต้มแบบเอ็กซทรูชั่น/ประชา บุญญสิริกูล
ประชา บุญญสิริกูล
2540
T980061
การผลิตอาหารขบเคี้ยวที่มีข้าวโพดเป็นส่วนประกอบหลักด้วยกระบวนการอัดพอง/ประชา บุญญสิริกูล
ประชา บุญญสิริกูล
2537
IFRPD T980195
การพัฒนาอาหารว่างพลังงานต่ำจากข้าวกล้องโดยเครื่องเอ็กซทรูเดอร์สกรูคู่/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, เพลินใจ ตังคณะกุล และประชา บุญญสิริกูล
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2541
IFRPD T980339
เทคโนโลยีการอัดพองในกระบวนการผลิตอาหาร/ประชา บุญญสิริกูล
ประชา บุญญสิริกูล
2539
IFRPD T990073
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีปลายข้าวเจ้าเป็นองค์ประกอบหลัก โดยกระบวนการอัดพอง/ประชา บุญญสิริกูล และจุฬาลักษณ์ จารุนุช
ประชา บุญญสิริกูล
2542
IFRPD T990289
การพัฒนาขนมกรอบมีคุณค่าโภชนาการด้วยปลาผงแคลเซียมสูงโดยกระบวนการเอ็กซทรูชั่น
ประชา บุญญสิริกูล
2542
IFRPD T990402
การผลิตอาหารเช้าธัญชาติที่มีข้าวโพดเป็นองค์ประกอบหลัก โดยใช้เครื่องเอ็กซทรูเดอร์สกรูคู่/ประชา บุญญสิริกูล และจุฬาลักษณ์ จารุนุช
ประชา บุญญสิริกูล
2540
T000047
รายงานผลงานวิจัย เรื่อง ผลของความชื้นและขนาดของอนุภาคของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวต่อคุณภาพของเอกซ์ทรูเดต
รุ่งนภา วิสิฐอุดรการ
IFRPD T000104
การพัฒนาขนมกรอบที่มีข้าวโพดเกล็ด - ปลายข้าวเป็นองค์ประกอบหลัก ด้วยกระบวนการอัดพอง
ประชา บุญญสิริกูล
2543
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>