KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ประดิษฐ์ เจริญงาน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6938
รายงานการศึกษาองค์ประกอบและกระบวนงานที่มีผลต่อความสำเร็จของงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำในพี้นที่องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ประดิษฐ์ เจริญงาน,ธนชีพ พีระธรณิศร์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>