KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น ประธาน ประเสริฐวิทยาการ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000328
ไม่มีชื่อเรื่อง
ประธาน ประเสริฐวิทยาการ
2543
T010347
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐาน ในการผลิตต่อคุณภาพมาตรฐานของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในเขต 12 ปี พ.ศ.2542/ชนินทร์ เจริญพงศ์, ประธาน ประเสริฐวิทยาการ
ชนินทร์ เจริญพงศ์
2544
T010386
ไดออกซิน (Dioxins): สารก่อมะเร็งจากสิ่งแวดล้อม/ประธาน ประเสริฐวิทยาการ, ชนินทร์ เจริญพงศ์
ประธาน ประเสริฐวิทยาการ
2544
FOOD 7542
ไดออกซิน (DIOXINS) : สารก่อมะเร็งจากสิ่งแวดล้อม
ประธาน ประเสริฐวิทยาการ,ชนินทร์ เจริญพงศ์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
   หน้า : [ 1 ]   Next >>