KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ประนอม พรชัยประสิทธิ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010210
การผลิตเนคต้าฟักทองโดยใช้เพคติเนส/ประนอม พรชัยประสิทธิ์, สุวิมล กีรติพิบูล, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
ประนอม พรชัยประสิทธิ์
2543
   หน้า : [ 1 ]   Next >>