KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ประภาศรี เทพรักษา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060257
การใช้ลูกสำรองทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์หมูยอ/ประภาศรี เทพรักษา, นณีน อ่อนหวาน, อุทัยวรรณ ทองทั้งวงศ์
ประภาศรี เทพรักษา
2549
FOOD 7039
การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งปรุงรส
ประภาศรี เทพรักษา,ตรัยรัตน แก้วสอาด,สุนทรี สุวรรณสิชณม์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
FOOD 7559
การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งปรุงรส
ประภาศรี เทพรักษา,ตรัยรัตน แก้วสอาด,สุนทรี สุวรรณสิชณม์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>