KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น ประมวล ศรีกาหลง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6521
กระบวนการให้ความร้อนแบบ Ohmic Heating/ประมวล ศรีกาหลง
ประมวล ศรีกาหลง
2009

FOOD 7404
ปัจจัยในการผสมที่มีผลต่อการกระจายตัวของไอโอดีนในเกลือเม็ด
นิธิวัจน์ กสิพร้อง,วริพัสย์ อารีกุล,ประมวล ศรีกาหลง

FOOD 7866
การประเมินประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบในการผสมเกลือเสริมไอโอดีนชนิดริบบอน แบบหัวฉีดสเปรย์
รัชดา พวงจันทน์แดง,ประมวล ศรีกาหลง,วริพัสย์ อารีกุล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2555

FOOD 7951
ผลของการฉายรังสีต่อคุณภาพของมันฝรั่งและมันฝรั่งแผ่นทอด
ประมวล ศรีกาหลง,อัศวิน จตุรงค์พลาธิปัต,เกรียงไกร พรมมา,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 8266
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณแร่ธาตุในรำข้าวที่ผ่านการสกัดไขมัน
สืบตระกูล วานิชศรี,ประมวล ศรีกาหลง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2560

FOOD 8428
การพัฒนาข้าวคั่วสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชน เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์,ประมวล ศรีกาหลง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>