KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ประยุทธ์ สุวรรณชีวะกร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930114
การทดสอบห้องบ่มผลไม้ที่ผลิตในประเทศไทย
บัณฑิต จริโมภาส
2535
T930127
พัฒนาการห้องบ่มผลไม้
ประยุทธ์ สุวรรณชีวะกร,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
T990068
เครื่องแยกเนื้อน้อยหน่า
ประยุทธ์ สุวรรณชีวะกร
2533
   หน้า : [ 1 ]   Next >>