KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น ประวิทย์ สันติวัฒนา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7088
การพัฒนากรรมวิธีการตรวจสอบค่า Cold test ของน้ำมันรำข้าว
ประวิทย์ สันติวัฒนา,ธิดา สิริสุขพรชัย,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
FOOD 7120
ไฟโตสเตอรอล... ไฟโตนิวเทรียนท์ในน้ำมันรำข้าว
ประวิทย์ สันติวัฒนา,รัชนี สมสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
FOOD 7860
ปริมาณวิตามินอีและแกมมา-โอรีซานอลในมันฝรั่งทอดและน้ำมันทอดอาหารก่อนและหลังการทอด
ประวิทย์ สันติวัฒนา,จิตตินันท์ ม่วงจีน,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-กันยายน 2552
PUB 0619
การพัฒนากรรมวิธีการตรวจสอบค่า Cold test ของน้ำมันรำข้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประวิทย์ สันติวัฒนา และคณะ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0690
ไฟโตสเตอรอล...ไฟโตนิวเทรียนท์ในน้ำมันรำข้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประวิทย์ สันติวัฒนา,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
PUB 0876 (eBook)
Food Journal 49 (1) / 2562 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,สิริรักษ์ ศิระมาด,ประวิทย์ สันติวัฒนา,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ดร.สาวิตรี ดือราแม,ดร.พิศมัย ศรีชาเยช,วินัศ ภูมินาถ
Full Textx
PUB 0875 (PDF)
Food Journal 49 (1) / 2562 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ประวิทย์ สันติวัฒนา,สิริรักษ์ ศิระมาด,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,ดร.พิศมัย ศรีชาเยช,ดร.สาวิตรี ดือราแม,วินัศ ภูมินาถ
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>