KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ประวีร์ วิชชุลดา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7787
การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาท๊อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบที่่ส่งสู่ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กนกพร เพชรดี,ธนภูมิ มณ๊บุญ,ประวีร์ วิชชุลดา,วารสารสัตวบาล
เมษายน-มิถุนายน 2558
FOOD 7842
กรณีศึกษาประสิทธิภาพการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ของโรงนมขนาดกลางแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย
พรพมล ปัทมานนท์,ประวีร์ วิชชุลดา,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
มกราคม-เมษายน 2555
FOOD 7888
กรณีศึกษาประสิทธิภาพการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ของโรงนมขนาดกลางแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย
พรพมล ปัทมานนท์,ประวีร์ วิชชุลดา,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
มกราคม-เมษายน 2555
   หน้า : [ 1 ]   Next >>