KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 11 เรื่อง จากคำค้น ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940252
การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในศตวรรษหน้าสำหรับประเทศไทย
ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
2537
T970196
ลักษณะทางกายภาพของเคิร์ดโปรตีนนมวัวที่ผ่านการทดแทนด้วยนมถั่วเหลือง/จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวิมลศิริ พรทวีวัฒน์
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
T970199
แหนมคุณภาพสูงและปลอดภัยที่ผลิตด้วยกล้าเชื้อพิเศษ บิฟิดัส/ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
T060341
การพัฒนากระบวนการขยายอายุการเก็บรักษาน้ำพริกหนุ่ม/จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข และประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์
2549
T060350
การผลิตพริกแห้งแบบใหม่โดยเครื่องไมโครเวฟสูญญากาศแบบถังหมุน/จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข และประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์
2549
FOOD 6272
ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของน้ำพริกน้ำเงี้ยว/ศรายุทธ การีมี ... [และคนอื่นๆ]
ศรายุทธ การีมี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6273
การทดสอบอายุการเก็บน้ำพริกน้ำเงี้ยวโดยวิธีเร่ง/จิราพร ลาภชุติพร ... [และคนอื่นๆ]
จิราพร ลาภชุติพร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6275
การลด water activity ผลิตภัณฑ์ขนมโมจิด้วยสารฮิวเมกเตนท์/จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6790
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแหนมปลอดไนไตรท์ด้วยสารสกัดเมมเบรน
วรรณภรณ์ ทองจันทร์,ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,วรพจ์ สุนทรสุข,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6904
การลดเชื้อ Listeria monocytogenes ในสายการผลิตเนื้อไก่ด้วยระบบโอโซน
ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง,จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6905
การลดเชื้อ Campylobacter jejuni ในซากไก่ด้วยคลอรีนและโอโซน
พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์,ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

   หน้า : [ 1 ]   Next >>