KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930135
การใช้เอนไซม์ปาเปนและบรอมิเลนในการทำซอสหอยนางรม
ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก
2534
T980138
ผลการเพิ่มปริมาณออกซิเจนต่อกระบวนการหมักน้ำปลา/ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก, นงนุช รักสกุลไทย, ดวงเดือน กุลวิลัย
ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก
2541
T980203
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง/ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก, นงนุช รักสกุลไทย, ดวงเดือน กุลวิลัย
ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก
2541
T990185
การผลิตแหนมปลาและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมัก
มัทนา แสงจินดาวงษ์,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2541?]
KU T990352
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยแมลงภู่และหอยลาย
มยุรี จัยวัฒน์
2541
T010045
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาและอายุการเก็บรักษา/ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก, นงนุช รักสกุลไทย และ วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก
2543
   หน้า : [ 1 ]   Next >>