KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ปราณี พัฒนกุลอนันท์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6692
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากการบริโภคเครื่องแกงเผ็ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี
พัจนภา วงษาพรหม,เวณิกา เบ็จพงษ์,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009

FOOD 6693
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากการบริโภคอาหารประเภทไส้กรอกและหมูยอของคนไทย
ปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุล,วรียา การพานิช,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,ปิยนุช วิเศษชาติ,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009

FOOD 6694
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสีสังเคราะห์ผสมอาหารของเด็กนักเรียนในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการบริโภคอาหาร
รวิสราภรณ์ ภีรติกรเจริญกุล,ปิยนุช วิเศษชาติ,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009

   หน้า : [ 1 ]   Next >>