KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ปราณี วราสวัสดิ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7070
การยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู็หลอดไข่ไก่โดยใช้ในซิน
พิมพ์พิชญิ์ สังข์แป้น,วิจิตรา แดงปรก,ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี,ปราณี วราสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
FOOD 6674
การย้อมสีและการยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้เหลืองแผ่น
เบญจวรรณ ทานะขันธ์,ปราณี วราสวัสดิ์,กรผกา อรรคนิตย์,ธเนศ แก้วกำเนิด,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
   หน้า : [ 1 ]   Next >>