KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ปราณี เอี่ยมละออภักดี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070509
แนวทางในการส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ข้าว (เพื่อการแข่งขันเชิงได้เปรียบ)ในทางการค้าต่างประเทศ/ปราณี เอี่ยมละออภักดี
ปราณี เอี่ยมละออภักดี
2550
FOOD 7436
การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าว
ปราณี เอี่ยมละออภักดี
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>