KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ปราโมทย์ ศิริโรจน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980027
เทคนิคการเลี้ยงเซลล์แบบ fed-batch/ปราโมทย์ ศิริโรจน์
ปราโมทย์ ศิริโรจน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536
FOOD 6814
การศึกษาการใช็จุลินทรีย์หัวเชื้อผสมเพื่อการผลิตลูกแป้งสาโท
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,ปราโมทย์ ศิริโรจน์,มังกร โรจน์ประภากร,วรศักดิ์ ช่างภา,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6815
การพัฒนากระบวนการหมักเต้าหู้ยี้โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,กมลวรรณ พรหมศักดิ์,ปราโมทย์ ศิริโรจน์,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>