KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
ku FOOD 6112
อาหารปลอดภัยด้วยเกษตรดีที่เหมาะสม/ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>