KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ปริดา ธนสุกาญจน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6592
การพัฒนาสูตรและปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาบดแผ่นอบแห้งทอดกรอบ
ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์,ปริดา ธนสุกาญจน์,ศจี สุวรรณศรี, พิสิฐ วงศ์สง่าศรี,อริยา เมืองชุม,วรรณิศา โพธิ์อ่อง,สุนีย์ พะยอมแจ่มศรี,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 7442
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมันเทศสีส้มบดที่ปรุงรสและไม่ปรุงรสในระหว่างการเก็บรักษาโดยแช่เย็น
ปริดา ธนสุกาญจน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>