KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น ปริศนา สุวรรณาภรณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T050036
การประยุกต์วิธีวิเคราะห์เนื้อสัมผัสและความหนืดเพื่อทำนายการปลอมปนในข้าวหอมมะลิ/สิริรัตน์ จำปาเงิน, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
สิริรัตน์ จำปาเงิน,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T060019
ผลของปริมาณแป้งข้าวเจ้าและน้ำต่อคุณภาพของบะหมี่สดที่ใช้แป้งข้าวเจ้าทดแทนแป้งสาลี/ปริศนา สุวรรณาภรณ์ และกมลพรรณ์ วิวัฒนวาณิชย์
ปริศนา สุวรรณาภรณ์
2546
KU T070162
ผลของการ Annealing ต่อสมบัติทางกายภาพของแป้งข้าวแอมิโลสสูง/สุภาวดี แช่ม และปริศนา สุวรรณาภรณ์
สุภาวดี แช่ม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 7977
การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของเจลแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์โปรตีเอส
สุชัญญา ดอกละมุด,ปริศนา สุวรรณาภรณ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 8468
การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหาร
ปริศนา สุวรรณาภรณ์,ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม 2561
   หน้า : [ 1 ]   Next >>