KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ปรีชา ธรรมนิยม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980200
เทคโนโลยีการวิเคราะห์หาเชื้อซาลโมเนลลาในปัจจุบัน/ปรีชา ธรรมนิยม
ปรีชา ธรรมนิยม
2541
T990212
วิธีตรวจสอบนมดิบทางจุลชีววิทยา
ปรีชา ธรรมนิยม
2541
   หน้า : [ 1 ]   Next >>