KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930236
ผลของการฉายรังสีต่อคุณค่าทางอาหาร
ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
2531
T000089
การผลิตเนยแข็งชนิดอ่อน
สมจิต ฤกษ์หร่าย
2537
T010313
แผนกลยุทธ์การวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร/ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ ... [และคนอื่นๆ]
ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
2543
   หน้า : [ 1 ]   Next >>