KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070393
การศึกษาต้นทุนการตลาดการจำหน่ายเนื้อสุกรสดในตลาดถาวร/ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ และ ธำรงค์ เมฆโหรา
ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>