KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 11 เรื่อง จากคำค้น ปัญญา หมั่นเก็บ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6971
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวไม่ขัดสี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปนิดา น้อยเกิด,ธำรงค์ เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
Full Textx
FOOD 7228
การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนศรียา ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายา
ธนสร จำปาถิ่น,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7229
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤตกรรมซื้อสินค้าประเภทอาหาร ในตลาดทองเที่ยวตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศิรประภา อนันตชัย,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรงค์ เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7552
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและแนวโน้มการซื้อซ้ำของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโฮมเมด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด
ดวิษา สายสุวรรณ,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรงค์ เมฆโหรา,    29:2(47-53)
Full Textx
FOOD 7555
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวไม่ขัดสี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปนิดา น้อยเกิด,ธำรงค์ เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
Full Textx
FOOD 7574
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซืื้อและแนวโน้มการซื้อซ้ำของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโฮมเมด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด
ตวิษา สายสุวรรณ,ธำรง เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Full Textx
FOOD 7678
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในเขต กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาร้าน Yamazaki
ศรัญญา วิจิตรบุญชูวงศ์,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Full Textx
FOOD 7679
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
สุภัทรา สุขะภัณฑ์,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Full Textx
FOOD 7694
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเครื่องหมาย อย. ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหาร
วิยุวรรณ กอบัว,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
FOOD 7697
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีเครื่องหมาย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณิชาภัทรา จันทร์ดารา,ธำรง เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
FOOD 7863
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการส่งออกกระเจี๊ยบเขียวของไทยในตลาดโลก
พิมลวรรณ เกตพันธ์,ธำรง เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>