KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T040210
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแป้งเท้ายายม่อมและการนำไปใช้ประโยชน์ในขนมชั้น/ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
ปิติพร ฤทธิเรืองเดช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
KU T060015
พฤติกรรมด้านความหนืดและคุณสมบัติทางกลของแป้งเท้ายายม่อม (Tacca leontopetaloides Ktze,)/ปิติพร ฤทธิเรืองเดช ... [และคนอื่นๆ]
ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2546
KU T070179
การวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมด้านความหนืดและคุณสมบัติด้านเนื้อสัมผัสของเจลในแป้งชนิดต่างๆ/ปิติพร ฤทธิเรืองเดช และธงชัย สุวรรณสิชณน์
ปิติพร ฤทธิเรืองเดช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 8049
การทำนายค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านรสหวานโดยรวม, รสเปรี้ยวโดยรวมและค่าความแน่นเนื้อของมะม่วงด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
องค์อร กล่ำเจริญ,ศุมาพร เกษมสำราญ,ปิติพร ฤทธิเรืองเดช,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,ธงชัย สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8471
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS
ปิติพร ฤทธิเรืองเดช,การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS
พฤษภาคม 2561
   หน้า : [ 1 ]   Next >>