KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ปิยะรัชช์ กุลเมธี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8538
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราจีแนนเยลลี่รางจืด
ธีรวรรณ สุวรรณ์,วรเมษฐ พงศ์พัฒนพาณิชย์,ปิยะรัชช์ กุลเมธี,อภิญญา เอี่ยมสุวรรณ,ปรัชสิญา นราฐปนนท์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมษายน-มิถุนายน 2561

   หน้า : [ 1 ]   Next >>