KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ปิยะรัตน์ คงสวัสดิ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6800
การเกิดอันตรกิริยาทางไฟฟ้าสถิตของเลซิทินและเวย์โปรตีนเข้มข้นในระบบสารละลาย
ปิยะรัตน์ คงสวัสดิ์,อุทัย กลิ่นเกษร,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

   หน้า : [ 1 ]   Next >>