KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7551
การประเมินความเสี่ยงของสารไซยาไนด์จากการบริโภคหน่อไม้ของคนไทย
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล,ปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์,พฤศชัย พรหมประสิทธิ์,จิราภา อุณหเลขกะ,วีระพร แจ่มศรี,เสกสรร ทองโพธิ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 8344
การประเมินความเสี่ยงแคดเมียมจากการบริโภคประจำวันของคนไทย
ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์,กรรณิกา จิตติยศรา,นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี,ปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์,เขมิกา เหมโลหะ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม - กันยายน 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>