KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 10 เรื่อง จากคำค้น ปิ่นมณี ขวัญเมือง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T040026
คุณสมบัติของธัญชาติในการเป็น functional foods และ functional foods ingredient/ปิ่นมณี ขวัญเมือง
ปิ่นมณี ขวัญเมือง
2546
T040102
คุณสมบัติของเส้นใยอาหารในการเป็น functional foods/ปิ่นมณี ขวัญเมือง
ปิ่นมณี ขวัญเมือง
2547
KU T040344
ผลของอุณหภูมิต่อการหมักแหนมด้วยกล้าเชื้อ/ปิ่นมณี ขวัญเมือง
ปิ่นมณี ขวัญเมือง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
T050037
การศึกษาการหมักโยเกิร์ตมะเขือเทศ/ปิ่นมณี ขวัญเมือง, ปาลจิต อนุกูล
ปิ่นมณี ขวัญเมือง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
T050331
/ปิ่นมณี ขวัญเมือง
ปิ่นมณี ขวัญเมือง
2547
KU T060020
การจัดจำแนกแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกได้จากตัวอย่างแหนมของไทย/ปิ่นมณี ขวัญเมือง และวิเชียร ลีลาวัชรมาศ
ปิ่นมณี ขวัญเมือง
2546
T060101
ไฟโทเคมิคัล: คุณสมบัติในการเป็น functional foods/ปิ่นมณี ขวัญเมือง
ปิ่นมณี ขวัญเมือง
2547, 2548
T060151
การหมักสาโทมะเกี๋ยง/ปิ่นมณี ขวัญเมือง
ปิ่นมณี ขวัญเมือง
2549
T070168
การผลิตนมถั่วเหลืองหมักด้วยกล้าเชื้อ Lactobacillus pentosus และ Saccharomyces cerevisiae/ปิ่นมณี ขวัญเมือง
ปิ่นมณี ขวัญเมือง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 8130
การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธ์ุมูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต
คุณัชญ์สุภชา กลับคง,จินตนา บุญนาค,ปิ่นมณี ขวัญเมือง,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>