KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T960238
การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์
2539
FOOD 6591
การปรับปรุงสุขลักษณะในการผลิตและประเมินคุณภาพน้ำตาลโตนด
ปริตา ธนสุกาญจน์,ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์,ศจีสุวรรณศรี,ณัฐกานต์ นามมะกุนา,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6592
การพัฒนาสูตรและปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาบดแผ่นอบแห้งทอดกรอบ
ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์,ปริดา ธนสุกาญจน์,ศจี สุวรรณศรี, พิสิฐ วงศ์สง่าศรี,อริยา เมืองชุม,วรรณิศา โพธิ์อ่อง,สุนีย์ พะยอมแจ่มศรี,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6593
การใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากใบหม่อนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาปลาสลิดกึ่งแห้ง
ศิริจรรยา เขาประเสริฐ,ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์,ปริตา ธนสุกาญจน์,อมรรัตน์ พรหมบุญ,ศจี สุวรรณศรี,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6605
อิทธิพลของการใช้แป้งข้าวเหนียวร่วมกับแป้งดัดแปรต่อผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าว
ณัฐกานต์ นามมะกุนา,ศจี สุวรรณศรี,ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>