KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7745
สถานการณ์ทางการตลาดของผลไม้และผักไทยในประเทศสิงคโปร์
บัญชา สมบูรณ์สุข,วันชัย ธรรมสัจการ,ศศิวิมล สุขบท,อังคณา ธรรมสัจการ,ธีรศักดิ์ จินดาบถ,พิไลวรรณ ประพฤติ,ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์1,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2558
FOOD 7865
โอกาสของการแนะนำสินค้าเพื่อสุขภาพจากนํ้ามันปาล์มสกัดเย็นในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์,อยุทธ์ นิสสภา,บัญชา สมบูรณ์สุข,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>