KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ผ่องศรี จิตตนูนท์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T010063
การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและการทดสอบความปลอดภัยของอาหารในสัตว์ทดลอง/ผ่องศรี จิตตนูนท์
ผ่องศรี จิตตนูนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
FOOD 7619
ผลของน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันรำข้าวต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
วันเพ็ญ มีสมญา,ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์,เยาวดี คุปตะพันธ์,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,ผ่องศรี จิตตนูนท์,สุคนธ์ชื่น ศรีงาม,วารสารโภชนาการ
เมษายน-มิถุนายน 2552
FOOD 8067
แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ผลิตและผู้บริโภค
วรรณดี สุทธินรากร,ผ่องศรี จิตตนูนท์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน้า 4-7 กุมภาพันธ์ 2557

   หน้า : [ 1 ]   Next >>