KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พงษ์นาถ นาถวรานันต์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8163
ผลของความถี่ในการให้น้ำต่อการแตกของผลมะพร้าวน้ำหอม
พงษ์นาถ นาถวรานันต์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>