KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น พจนีย์ พงศ์พงัน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T060053
การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋/พจนีย์ พงศ์พงัน ... [และคนอื่นๆ]
พจนีย์ พงศ์พงัน
2546
FOOD 8542
สมบัติทางเคมีกายภาพและคุรภาพทางประสาทสัมผัสของพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องเสริมคุณค่าโปรตีนไข่ขาว
พรรณทิพา เจริญไทยกิจ,อภิชญา พรหมมินทร์,พจนีย์ พงศ์พงัน,พิสุทธิ์ หนักแน่น,ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล,อาทิตยา สุรธนานันต์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>