KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น พรทิพย์ คำพอ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070265
การพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในธุรกิจแพล่องลำน้ำเซิน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น/วิระวัติ นักร้อง, พรทิพย์ คำพอ, ประจักร บัวผัน
วิระวัติ นักร้อง
2549-2550
FOOD 7299
การสนับสนุนและการบริหารองค์การ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ
สุวรีย์ เมตตาพล,พรทิพย์ คำพอ,ประจักร บัวผัน,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>