KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น พรทิพย์ จรูญศักดิ์ชัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7622
การผลิตและสมบัติของเครื่องดื่มข้าวโพดหวานระยะน้ำนมและเครื่องดื่มผงที่ทำแห้งแบบพ่นฝอย ตอนที่ 2: เครื่องดื่มผงจากข้าวโพดหวานระยะน้ำนม
พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี,พรทิพย์ จรูญศักดิ์ชัย,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2552
Full Textx
FOOD 7627
การผลิตและสมบัติของน้ำข้าวโพดหวานระยะน้ำนมและเครื่องดื่มผงที่ทำแห้งแบบพ่นฝอย ตอนที่ 1 : น้ำข้าวโพดหวานระยะน้ำนม
พรทิพย์ จรูญศักดิ์ชัย,พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กันยายน-ธันวาคม 2550
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>