KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พรทิพย์ ปิยะสุวรรณยิ่ง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7682
การพัฒนาสูตรพุดดิ้งนมสดที่ทดแทนด้วยน้ำนมข้าวโพด
ฤทัย เรืองธรรมสิงห์,พรทิพย์ ปิยะสุวรรณยิ่ง,น้องนุช ศิริวงศ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>