KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พรทิพย์ ผลประเสริฐ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7654
การตรวจเฝ้าระวังน้ำพริกแบบแห้งพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร
พรทิพย์ ผลประเสริฐ,ศศิวีณ์ นรากร,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>