KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น พรประภา ชุนถนอม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7523
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเม่าผสมน้ำผักและผลไม้บรรจุขวดแก้วและกระป๋อง
พรประภา ชุนถนอม,สุกัญญา สายธิ,สุภกาญจน์ พรหมขันธ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
2013
Full Textx
FOOD 8517
คุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในจังหวัดกาฬสินธุ์
อรนุช สีหามาลา,ศุภชัย ภูลายดอก,พรประภา ชุนถนอม,หนูเดือน สาระบุตร,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>