KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น พรพมล ปัทมานนท์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7842
กรณีศึกษาประสิทธิภาพการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ของโรงนมขนาดกลางแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย
พรพมล ปัทมานนท์,ประวีร์ วิชชุลดา,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
มกราคม-เมษายน 2555
FOOD 7888
กรณีศึกษาประสิทธิภาพการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ของโรงนมขนาดกลางแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย
พรพมล ปัทมานนท์,ประวีร์ วิชชุลดา,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
มกราคม-เมษายน 2555
   หน้า : [ 1 ]   Next >>