KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น พรพิมล ภูวธนานนท์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6246
การวิเคราะห์ผลการดำเนินคดีด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ/พรพิมล ภูวธนานนท์, จารุวรรณ ใจใหญ่, กิติศักดิ์ อ่อนปาน
พรพิมล ภูวธนานนท์
2551
FOOD 7301
การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555
พรพิมล ภูวธนานนท์,ภัทรนัน ไทยดี,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>